Velkommen til Norges Bingo- og Lotteriforbund (NBLF)

NBLFs - formål er å være en felles interesseorganisasjon for alle som driver med bingovirksomhet og annen lotterivirksomhet i tilknytning til bingo i Norge.

Forbundet skal:

checkmark

Fremme bingoenes interesser ovenfor myndighetene og opptre som felles høringsinstans ved forslag til endring av aktuelle lover og forskrifter, herunder delta med representanter i offentlige utvalg som angår medlemmenes interesser.

Arbeide aktivt opp mot lotterimyndighetene for å skape best mulig rammevilkår for bingoene.

Bistå enkeltmedlemmer i saker av prinsipiell karakter.

Bidra til økt kontakt og samarbeid mellom medlemsbedriftene, samt motvirke illojal konkurranse og opptreden som strider mot godt forretningsskikk.

I samarbeid med myndigheter og andre aktuelle aktører, utarbeide og tilrettelegge kurs og opplysningstiltak som kan bidra til å redusere eventuelle skadevirkninger forbundet med spill.

Med din hjelp støtter vi aktiviteter for barn og unge over hele Norge